Logo APPKEE

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY APPKEE s.r.o.

dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen "autorský zákon"),a dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ")

Před použitím mobilní aplikace si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

POUŽITÍM APPKEE MANAGERU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, APPKEE MANAGER NEPOUŽÍVEJTE

DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU KTERÉ NALEZNETE NA ADRESE:
https://www.appkee.cz/stranka/zasady-ochrany-osobnich-udaju

I. Slovníček pojmů

Appkee manager je pro účely tohoto Smluvního ujednání manager, který je možné použít po přihlášení na adrese https://www.appkee-manager.cz pro správu Vaší mobilní aplikace.
Provozovatelem Appkee Manageru je společnost APPKEE s.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Česká Republika
IČ: 075 67 219, DIČ: CZ075 67 219
Spisová značka: oddíl C vložka 76286 vedená u Krajského soudu v Ostravě

II. Úvodní ustanovení

1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky používání Appkee manageru, kterou vlastní a provozuje Provozovatel, který je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k této aplikaci.
2. Uživatelem Appkee Manageru je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registruje před prvním spuštěním (dále jen "uživatel") a která odpovídá definici podnikatele dle § 420 an. OZ.
3. Registrace spočívá v zadání kontaktních údajů o uživateli.

III. Licenční ujednání

1. Appkee Manager je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen "Autorský zákon") autorským dílem. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.
2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Appkee Manageru.
3. Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoliv aktualizací poskytovaných provozovatelem Appkee Manageru, které nahradí nebo doplní původní Appkee Manager, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Appkee Manageru upravovat svou mobilní aplikaci
2. Uživatel se zavazuje neužívat Appkee Manager žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele. Provozovatel Appkee Manageru si vyhrazuje veškerá práva, která uživateli nebyla výslovně udělena.
3. Uživatel nesmí Appkee Manager pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence,
4. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Appkee Manageru uživatelům, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto Smluvní ujednání, nebo používá Appkee Manager v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 12 měsíců. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.
5. Provozovatel je oprávněn omezit přístup bez předchozího oznámení uživatele do Appkee Manageru v případě prodlevy platby měsíčního tarifu více jak 1 měsíc
6. Informace o tarifech naleznete na webových stránkách https:// www.appkee.cz/#cenik

VI. Odpovědnost za vady

1. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Appkee Manageru, nebo jejími výstupy, byly-li způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Appkee Manageru, neodborným zásahem do Appkee Manageru, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Appkee Manageru se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě. Webové stránky mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž Provozovatel není v žádném ohledu odpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje právnických osob a fyzických osob podnikatelů, u fyzických osob podnikatelů tak činí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele fyzické osoby: např. jméno, příjmení, email. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel za účelem využívání Appkee Manageru aktivní uživatelský účet.
3. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících Appkee Manageru, s vývojem legislativy dotýkající se Appkee Manageru a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to po dobu, po kterou má uživatel aktivní uživatelský účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
4. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s Appkee Manageru. Provozovatel může tyto informace využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
5. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
6. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Uživatel má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, v případě odvolání souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje Uživatele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození., a to pouze pro účely evidence Uživatelů Aplikace, jakožto smluvních partnerů Provozovatele.

VIII. Údržba aplikací

Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Appkee Manageru, je nutné provádět nepravidelnou údržbu Appkee Manageru. Provozovatel dává uživatelům na vědomí, že v době provádění údržby není Appkee Manager dostupný. Provozovatel může provádět úpravy Appkee Manageru, přidávat nové funkce a vlastnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Registrací dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Registrací souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.
2. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu ze strany uživatele nebo provozovatele, zánikem uživatele nebo provozovatele bez právního nástupce.
3. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 7 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na http://appkee.cz a zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet prostřednictvím Mobilní aplikace nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu.
4. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzuje podle dosavadního smluvního ujednání.
5. Smluvní ujednání je zveřejněno na webových stránkách provozovatele a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla provozovatele.
6. Smluvní ujednání je platné od 1. 1. 2019.

APPKEE s.r.o.