Logo APPKEE

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

Nová aplikace Royal Water

Nová aplikace Royal Water

16.5.2019

Royal Water aklalická voda využívá mobilní aplikaci. V aplikaci naleznete informace o vodě nebo aktualni nabídku, s možností rychlé obědnávky vody

Mobilní aplikace ke stažení na storech
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.appkee.royalwater
App Store: Již brzy

VŠECHNO O VODĚ 
Voda je nejdokonalejší a zároveň i nejpotřebnější chemická sloučenina naší planety, kterou vůbec známe a zároveň ji potřebujeme na každodenní bázi k našemu životu a k životu všech živých organismů na zemi. Pokrývá odhadem 71% povrchu země a přibližně stejně ji máme v lidském těle (72%). V rámci molekuly vody (H2+I O-II) je kyslík silnější a proto je vázán se dvěma molekulami vodíku tak, že si přitahuje elektrony vodíku více k sobě. Kyslík má znaménko mínus (-II) a na vodících je znaménko plus (+I). Díky tomu má voda vícero zvláštních a tělu prospěšných vlastností, které z ní dokážeme získat pomocí speciálních moderních technologii.

IIonizovaná voda
Je vlastně voda rozdělená na aniony (-) a kationy (+) pomocí elektrolýzy bez přidání chemikálií, se zachováním všech původních prospěšných minerálů v ní obsažených. Prostřednictvím ionizačních zařizení, ve kterých probíhá elektrolýza, získáváme z vody její skryté výjimečné a hlavně organismu prospěšné vlastnosti. Tato zařízení mají komory oddělené speciální membránou na dvě části, které jsou vzájemně propojeny elektrodami anodou (+) a katodou (-). V těchto komorách se odděleně tvoří dva typy vod (zásaditá v poměru cca 70% a kyselá v poměru cca 30%). Takto se získavají úplně odlišné vlastnosti, které si dokáží udržet dostatečně dlouhou dobu. Tyto vlastnosti jsou specifické pro zásadité i kyselé vody, pričemž platí, že stupnice pH od 0 do 7 je kyselá (acidická) – mrtvá voda // pH 7 neutrální // pH od 7 do 14 zásaditá (alkalická) – živá voda.

Zásaditá (alkalická) – živá ionizovaná voda
 
Průměrná ideální hodnota pH lidského těla je 7,4, teda mírně zásaditá.

Ionizovaná alkalická voda je v současné době nejlepší a nejzdravější dostupná pitná voda obohacená elektrony. 70% ionizované vody z celkového množství vytvořené procesem ionizace je zásaditého charakteru (a 30% kyselého charakteru). Alkalická ionizovaná voda je určena hlavně k vnitřnímu použití. Tato živá voda je jedním z nejhlavnějších preventivních výdobytků současnosti. Ma silný antioxidační účinek, který naše tělo zásobuje dostatkem kyslíku a elektronů, které našim buňkám následně dodávají potřebné množství energie. Vyrovnává pH našeho organismu, což napomáhá předcházet různým onemocněním z důvodu překyselení organismu současným nezdravým životním způsobem a „nezdravým potravinám”. Má silnější hydratační vlastnosti než obyčejná pitná voda a hydratuje na buněčné úrovni. Pitím zásadité vody dokážeme vykompenzovat nadbytek kyselín a tím dostáváme pH našeho organismu a krve do původního zásaditého stavu (pH 7,35 – 7,45). Dostatečnou hydratací ředíme kyseliny, a tak je oslabujeme a zároveň se jich i lépe zbavujeme. Lidské tělo si nedokáže tvořit zásady pouze kyseliny, kterých je i tak obrovský nadbytek v běžných potravinách a tekutinách, které denně přijímáme. Zásady tedy musíme přijímat už hotové ve formě zdravé potravy jako například čerstvá bio zelenina, ovoce apod. nebo pitím živé ionizované zásadité vody, kterou máme k dispozici díky současným vynálezům moderní doby.

Kyselá (acidická) – mrtvá ionizovaná voda
30% ionizované vody z celkového množství vytvořené procesem ionizace je kyselého charakteru (a 70% zásaditého charakteru). Acidická ionizovaná voda je určena hlavně pro kosmetické účely a k povrchové dezinfekci.

 Mikro-clusterovaná (Micro-clustered) voda
Je to voda s malými seskupeními molekul nazývaná i redukovaná voda. Molekuly běžné vody se shlukují většinou do skupin (klastrů) a tvoří nepravidelné větší seskupení molekul na jeden klastr. Seskupení molekul zásadité vody, která vznikla procesem ionizace, jsou rozbité již na menší seskupení molekul na klastr, tedy jejich velikost je redukovaná. Seskupení molekul zásadité ionizované vody jsou změněna a upravena z nepravidelného tvaru na pravidelný hexagonální tvar. Tyto upravené a zmenšené klastry pronikají skrz naše tkáně a skrz mikropóry buněk mnohem snadněji a rychleji než běžná voda. Díky tomuto jevu je zabezpečena lepší hydratace a komunikace na buněčné úrovni mezi buňkami směrem dovnitř i ven, čímž se jednotlivé buňky dokáží i účinněji detoxikovat.

ORP (oxidačně-redukční potenciál) vody 
Lidské tělo dokáže dostatečně redukovat hodnoty ORP v rozmezí od +50 mV do -200 mV.

ORP (oxidačně-redukční potenciál) je schopnost darovat nebo přijímat elektrony. Měřené ORP hodnoty mohou být pozitivní nebo negativní a měří se v mV. Negativní ORP znamená, že roztok obsahuje volné elektrony, které může darovat. Pozitivní ORP znamená, že roztok má nedostatek volných elektronů, které bude někde odebírat. Prakticky všechny sycené nápoje mají pozitivní ORP, který se pohybuje v hodnotách od cca +150 až +250 mV (Cola má cca +350 až +450 mV). Úplně čerstvá šťava z většiny čerstvého ovoce a zeleniny má ORP kolem -150 mV, ale jak ji náhle nějakým způsobem upravujeme, tak se ztratí všechny pozitivní vlastnosti. Lidské tělo musí kladné hodnoty ORP korigovat poskytováním vlastního zdroje energie, aby hodnoty ORP dostalo zpět do nižších nebo až záporných hodnot, které jsou tělu přirozené. Zásaditá ionizovaná voda má negativní ORP a proto dokáže dostatečně kompenzovat vysoké pozitivní ORP nabyté nezdravím stravováním v průběhu života a stárnutím nášho těla.

Antioxidační vlastnosti vody
Alkalická ionizovaná voda má silné antioxidační vlastnosti. Přípravou zásadité ionizované vody, je elektron odebraný od jedné molekuly kyslíku a dodaný druhé, čímž se molekula stane antioxidantem. Všechny antioxidanty mají schopnost držet dodatečný extra elektron, což je typické i pro některé vitamíny. Obyčejná voda z vodovodu má ORP v hodnotách mezi +200 až +300 mV, což znamená, že redukční (antioxidační) potenciál u ní neexistuje. Oxidace je vlastně rozklad nebo stárnutí (například rez na povrchu železa je zoxidovaný kov nebo když překrojíte jablko, tak po stranách řezu začne hnědnout). V našem těle oxidace způsobuje poškození volnými radikály. Vznik volných radikálů způsobuje například stres, špatné stravování, pití nezdravých a sycených nápojů, znečištěné prostředí apod. Volné radikály, které vznikají v našem těle, budou přitahovat elektrony z některých našich buněk, aby se staly stabilními a tímto procesem poškodí buněčnou DNA. To má za následek, že nově vzniklá buňka bude mít už zmutovanúou DNA, která se při dalším dělení přenese opět na další a další buňku. Toto je příčinou mnoha onemocnění (jako např. nádorové onmocnění) a jeden z důvodů vysvětlení, proč stárneme. ORP našeho těla stárnutím stoupá kvůli tomu, že oxidujeme. Pitím živé vody zpomalujeme proces stárnutí lidského těla. Antioxidanty fungují proti stárnutí a nemocem tak, že svými vlastnostmi vychytávají volné radikály. Živá voda je vlastně vysoce účinný a velmi silný tekutý antioxidant, který je zpravidla lépe absorbovaný do těla jako jiné antioxidanty.

Trítium (3H) free a Radan (Rn) low
Díky mělkému a dobře izolovanému podpovrchovému uložení tohoto přírodního zdroje (cca 60-70 m pod povrchem), tato minerální voda nepřichází do kontaktu s běžnými povrchovými látkami, které se většinou nacházejí v balených pitných vodách, jako například tritium (3H) a radon (Rn). Toto celé ložisko je od povrchu chráněno až 40 metrovou (2×20 m) vrstvou souvislého, vysoce nepropustného jílu, díky němuž nedošlo podle výzkumu v průběhu posledních 65-ti let k žádné kontaminaci s povrchem.

COD – Chemický oxidační index vody 
Základ této přírodní minerální vody má v porovnání s ostatními vodami přirozeně velmi nízký chemický oxidační index (COD) v rozmezí 0,20 – 0,55 O2 mg/l. Díky této nízké hodnotě COD, voda i po delší době vůbec nepodléhá chemické a biologické degradaci a může být vystavována i extrémním podmínkám při zachování té samé kvality, stability a mikrobiologie vody.

Zpět na stránku blog